Nhảy tới nội dung

JS SDK Cho Live Chat Widget Của ChativeIO

Bạn có thể sử dụng JS SDK để điều khiển live chat ChativeIO của bạn như là:

  • Cập nhật tên và email cho người dùng trong ứng dụng của bạn

  • Chạy mã code khi người dùng tương tác với cửa sổ trò chuyện (chẳng hạn như mở hoặc đóng)

JS SDK hiện tại chỉ dành cho người dùng phiên bản closed-beta. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại business@chative.io để tìm hiểu thêm.