Nhảy tới nội dung

Phân Tích Hiệu Suất Làm Việc Với Ứng Dụng Live Chat ChativeIO

Phân tích hiệu suất là một trong những chỉ số quan trọng nhất cho phép các doanh nghiệp theo dõi các hoạt động của nhóm và nhân viên của họ. Trong bảng điều khiển, bạn sẽ có thể thấy hiệu suất tổng quan của nhóm và nhân viên.

Bên cạnh báo cáo Liên hệCuộc trò chuyện, báo cáo hiệu suất nhóm cho biết có bao nhiêu cuộc hội thoại được nhân viên của bạn quan tâm, tốc độ phản hồi của họ và cách từng thành viên của nhóm đang thực hiện.

Bạn sẽ tìm thấy báo cáo hoạt động của nhóm bằng cách đi tới Báo cáo > Hiệu suất > Nhóm. Các chỉ số này được cập nhật theo phạm vi ngày 7 ngày, 30 ngày, 60 ngày và 90 ngày gần nhất ở góc trên cùng bên phải. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy dữ liệu liên quan đến:

 • Hiệu suất của nhóm

 • Hiệu suất của nhân viên

Hiệu suất nhóm

Ba biểu đồ đầu tiên trong báo cáo này cho biết hiệu suất trung bình của nhóm trong khoảng thời gian được chọn.

 • Thời gian trung bình phản hồi đầu tiên: Thời gian trung bình để trả lời tin nhắn đầu tiên của cuộc trò chuyện

 • Thời gian trung bình phản hồi: Thời gian trung bình khi trả lời tin nhắn khách hàng

 • Thời gian trung bình đóng cuộc trò chuyện: Thời gian trung bình để kết thúc cuộc trò chuyện.

Hiệu suất nhân viên

Tiếp theo, trong phần thứ hai của hiệu suất nhóm, bạn sẽ có thể xem báo cáo năng suất của từng nhân, bao gồm:

 • Tin nhắn đã trả lời: Tổng số lượng tin nhắn được gửi cho khách hàng.

 • Cuộc trò chuyện đã tham gia: Tổng số cuộc hội thoại mà nhân viên của bạn trả lời, bao gồm các cuộc hội thoại được chỉ định và chưa được chỉ định.

 • Cuộc trò chuyện đã đóng: Số lượng hội thoại đã được đóng bởi nhân viên.

 • Thời gian trung bình phản hồi đầu tiên: Thời gian trung bình nhân viên trả lời tin nhắn đầu tiên của cuộc trò chuyện.

 • Thời gian trung bình phản hồi: Thời gian trung bình nhân viên trả lời tin nhắn của khách hàng.

 • Thời gian trung bình đóng cuộc trò chuyện: Thời gian trung bình nhân viên kết thúc cuộc trò chuyện.

💡 Thời gian trung bình là giá trị trung bình. Ví dụ: nếu bạn có năm lần phản hồi là 1, 3, 4, 5 và 6 phút thì thời gian phản hồi trung bình của bạn là 4 phút (giá trị trung bình).

Hiệu suất của chat bot

Trong ChativeIO, chatbot được sử dụng giống như một nhân viên. Thông tin về hiệu suất của BOT sẽ được tìm thấy trong báo cáo hiệu suất.