Nhảy tới nội dung

Chia Sẻ Tệp Tin Và Đa Phương Tiện Trên ChativeIO

Trong hộp thư đến, bạn có thể sẽ chia sẻ rất nhiều loại tệp với khách hàng của mình để nâng cao trải nghiệm trò chuyện. Trong tài liệu này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách các loại tệp này hoạt động và những hạn chế của chúng là gì nhé!

Chúng hoạt động như thế nào?

Có bốn loại tệp mà bạn có thể sử dụng trong cuộc trò chuyện với khách hàng trong Hộp thư đến, đó là: hình ảnh, âm thanh, video và tệp.

Lưu ý:

  • Chỉ được gửi một số loại tệp nhất định.
  • Tải lên và chia sẻ các tệp có thể bị giới hạn trong cài đặt bởi chủ sở hữu tổ chức hoặc quản trị viên của bạn (bạn có thể tìm thấy tùy chọn này bằng cách vào Cài đặt> Trò chuyện> Hộp thư đến). Cài đặt này chỉ áp dụng cho các nhân viên, không phải khách hàng.

Giới hạn định dạng tệp tin

Khi bạn tải lên một tệp trong tin nhắn, tệp đó sẽ được lưu trữ trong hệ thống ChativeIO. Mỗi tệp PDF, tài liệu, hình ảnh, âm thanh và video sẽ được giới hạn dưới 10MB.

Và đây là các định dạng tệp có sẵn mà bạn có thể sử dụng trong hệ thống:

  • Hình ảnh: .apng, .jpg, .jpeg, .png, .svg, .avif, .webp

  • Âm thanh: .m4a, .ogg, .wav, .mp3, .flag, .mid

  • Video: .mpg, .mpeg, .avi, .mov, .mp4, .webm, .flv

  • Tệp tin: .zip, .rar, .tar, .gz, .docx, .odt, .ods, .odp, .pdf, .ppt, .pptx, .xlsx

Nếu tệp của bạn vô tình đạt đến kích thước vượt quá giới hạn hoặc không ở định dạng phù hợp, thì tệp sẽ không thể tải lên. Khi đó, chúng tôi sẽ hiển thị cảnh báo cho bạn.

💡 Khách hàng của bạn cũng sẽ thấy cảnh báo khi tệp họ chia sẻ đạt đến giới hạn.

Tải xuống tệp

Nếu bạn muốn lưu các tệp do khách hàng chia sẻ vào máy tính, hãy nhấp vào tệp đó để tải xuống.