Nhảy tới nội dung

Quản Lý Quyền Truy Cập Của Nhân Viên Trong ChativeIO

Quyền truy cập

Khi bạn mời nhân viên viên của mình, bạn cần giao vai trò cho họ. Vai trò tùy chỉnh cho phép bạn xác định trách nhiệm của nhân viên để chúng phù hợp với cơ cấu tổ chức và quy trình làm việc của bạn.

Hiểu được các vai trò

ChativeIO có bốn vai trò khác nhau: chủ tài khoản, quản trị viên, nhân viên và nhân viên tự động. Mỗi vai trò sẽ có quyền truy cập các tính năng và chức năng khác nhau:

Chủ tài khoản

Chủ tài khoản là người tạo ra tổ chức. Họ có toàn quyền kiểm soát toàn bộ hệ thống. Họ có thể thêm thành viên mới và cấm thành viên khi cần thiết. Mỗi tổ chức chỉ có thể có một người được chỉ định làm chủ tài khoản. Chủ tài khoản có thể được thay đổi trong phần Đăng ký. Khi từ bỏ quyền sở hữu tổ chức, bạn sẽ trở thành quản trị viên.

Quản trị viên

Quản trị viên có quyền truy cập vào tất cả các tính năng trong ChativeIO. Giống như chủ sở hữu, họ có thể mời và loại bỏ thành viên. Hơn nữa, họ có thể thêm hoặc xóa quản trị viên khác khi họ cần.

Nhân viên

Nhân viên là vai trò cơ bản nhất trong hệ thống ChativeIO. Nhân viên sẽ không có toàn quyền truy cập như Chủ tài khoản và Quản trị viên, nhưng nó có thể truy cập các tính năng cơ bản để hỗ trợ khách hàng.

Vui lòng kiểm tra bảng dưới đây để biết thêm chi tiết về giới hạn các tính năng nhân viên có thể truy cập:

Tính năngNhân viênQuản trị viên/Chủ tài khoản
Tổng quanToàn quyền truy cậpToàn quyền truy cập
Hộp thưToàn quyền truy cậpToàn quyền truy cập
CRMToàn quyền truy cậpToàn quyền truy cập
Khách hàngToàn quyền truy cậpToàn quyền truy cập
Báo cáoToàn quyền truy cậpToàn quyền truy cập
Nhân viênChỉ được xemToàn quyền truy cập
Kênh trò chuyên-Toàn quyền truy cập
Cài đặtChỉ có thông tin tài khoảnToàn quyền truy cập
Đa ngôn ngữToàn quyền truy cậpToàn quyền truy cập
Đơn giá-Toàn quyền truy cập
Các tính năng mở rộng-Toàn quyền truy cập

Lưu ý: Trong một tổ chức, bạn chỉ có thể có một chủ tài khoản với nhiều quản trị viên, và nhân viên.

Thay đổi vai trò của các thành viên

Chủ tài khoản và quản trị viên có thể thay đổi vai trò của các thành viên trong nhóm. Để thay đổi vai trò, bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đi tới mục Thành viên.

Bước 2: Chọ biểu tượng  ở người bạn muốn thay đổi vai trò

Bước 3: Chọn Thay đổi vai trò > Cập nhật để lưu những thay đổi